Global Navigation

การต่อต้านการเหยียดและเลือกปฏิบัติ (Diskriminierungsbekämpfung)

หน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการถูกเหยียดหรือเลือกปฏิบัติเแห่งซูริก Rassismus ZüRAS

ท่านรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือเหยียดเพราะเชื้อชาติ สีผิว หรือ ศาสนา หรือไม่? ท่านประสบเหตุการณ์ถูกเลือกปฏิบัติและ เหยียดเชื้อชาติ ศาสนา จากที่ทำงาน สถานที่อื่นๆ หรือ เพื่อนบ้านหรือไม่? หน่วยงานZüRasของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการขั้นต่อไป รวมทั้งช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาของท่าน เราให้ความสำคัญกับการ รักษาข้อมูลของท่านและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน หากท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐซูริก สามารถขอรับคำปรึกษา ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

www.zueras.ch

Weitere Informationen