Global Navigation

งานเลี้ยงต้อนรับผู้มาอยู่ใหม่ (Welcome Event)

ขอเชิญผู้ย้ายมาอยู่ใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

เทศบาลนครซูริก มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ พบปะ ทักทายผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ทุกท่าน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครซูริก

กำหนดการ :

19.00 น. เริ่มงาน กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูล ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครซูริก
19.30 น. แบ่งกลุ่มเดินชมเมือง ตามภาษาต่างๆ
20.30 น. กลับมายังอาคารสำนักงานเทศบาลนครซูริก เพื่อดื่มสังสรรค์และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

สถานที่:

สำนักงานเทศบาลนครซูริก (Stadthaus)
Stadthausquai 17
8001 Zürich

วันจัดงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Weitere Informationen

Kontakt