Global Navigation

தமிழ்

Corona:

முக்கிய தகவல்களையும், குறிப்புகளையும், சிபாரிசுகளையும் தமிழ்மொழியில் இந்த இணையதளத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். : Corona

இந்த சிறப்பு காலங்களில் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்வது

வீட்டில் இலவசமாக ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்! பேஸ்புக் கணக்கு இல்லாமல் சாத்தியமாகும்.

இந்தப் பக்கத்தில் நீங்கள் சூரிச்சைப் பற்றியும் சூரிச்சில் இணைந்து வாழ்வதை ஊக்குவிப்பதற்கான வாய்ப்புக்களைப் பற்றியும் தமிழில் காணலாம்.

More information in English, French and Italian.

Weitere Informationen

Kontakt