Global Navigation

หลักสูตร «การดำเนินชีวิตในซูริก» (In Zürich leben)

หลักสูตรการอบรมสำหรับสตรีต่างชาติ ที่จัดสอนเป็นภาษาไทย

ครูผู้สอนและผู้เข้าเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นภาษาของตนเอง. สามารถเลือกคำแปลเป็นภาษาไทย ได้จากเมนูการตั้งค่า (ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ : จินฮี คิม)

ในหลักสูตร “การดำเนินชีวิตในซูริก” ท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันครอบคลุมด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายที่ควรรู้ ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้น หลักสูตรนี้จัดขึ้นมาเพื่อสตรีต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวขอสัญชาติสวิส

หลักสูตรเริ่ม

ต้นเดือนกันยายน และ ต้นเดือนมีนาคม 

ระยะเวลาอบรม

ทุกวันพุธ เวลา 08.45 - 11.15 น. จำนวน 15-16 บทเรียน

หัวข้อที่เรียน

1.     ปฐมนิเทศและสรุปข้อมูลสำคัญของนครซูริก

2.     สังคมและความหลากหลายวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์

3.     สวิตเซอร์แลนด์ : ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครอง โดยสังเขป

4.     รัฐซูริกและนครซูริก : การปกครอง กฎหมาย และหน่วยงานบริการสาธารณะ

5.       เยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลนครซูริก

6.       ระบบการศึกษาของรัฐซูริก: การสร้างสมดุลระหว่างการงานและครอบครัว

7.       ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์  

8.       การทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ การหางาน และการเทียบวุฒิการศึกษา

9.       การใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ : ทัศนศึกษาศูนย์บริการประชาชนของนครซูริก

10.  ระบบการประกันสังคมของสวิตเซอร์แลนด์

11.  การเงินและการบริหารค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

12.  ที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในชุมชน

13.  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ : ทัศนศึกษาโรงงานเผาขยะ

14.  การดูแลสุขภาพ และระบบการประกันสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์

15.  ทัศนศึกษาเขตเมืองเก่าซูริก

16.  ประเมินผล จบหลักสูตร รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ  หัวข้อที่เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าอบรม

60 ฟรังก์ และจ่ายเพิ่ม 30 ฟรังก์ หากต้องการฝากดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้ทีพักอยู่ในเขตนครซูริก

20 ฟรังก์ และจ่ายเพิ่ม 10 ฟรังก์ หากต้องการฝากดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้ทีพักอยู่ในเขตนครซูริกและถือบัตร Kulturlegi

320 ฟรังก์ และจ่ายเพิ่ม 90 ฟรังก์ หากต้องการฝากดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้ทีอาศัยอยู่นอกเขตนครซูริก

การสมัครเข้ารับการอบรม

Weitere Informationen