Global Navigation

หลักสูตร «การดำเนินชีวิตในซูริก»

หลักสูตรการอบรมสำหรับสตรีต่างชาติ ที่จัดสอนเป็นภาษาไทย

ในหลักสูตร «การดำเนินชีวิตในซูริก» ท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลสำคัญต่างๆที่ครอบคลุมด้านสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายที่ควรรู้ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆ และได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น 

หลักสูตรเริ่ม

ปลายเดือนสิงหาคม และ ต้นเดือนมีนาคม

มีบริการดูแลเด็กเล็ก

ระยะเวลาในการอบรม

15/16 บทเรียน ทุกวันพุธ เวลา 8.45-11.15 น.

เนื้อหาบทเรียน

 1. ปฐมนิเทศ และทำความรู้จักเมืองซูริก
 2. «จุดเด่นของชาวสวิส»? จากภาษาท้องถิ่นสวิส 4 ภาษา ไปสู่ความหลากหลายของภาษาอื่นๆ ย้อนรำลึกความรู้สึกของตนเมื่อมาถึงประเทศสวิตฯใหม่ๆ
 3. รู้จักประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเมือง
 4. รัฐซูริกและเมืองซูริก: สถิติและข้อมูลสำคัญ การเมือง กฎหมาย และการปกครอง
 5. เข้าชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของซูริก
 6. ระบบการศึกษาของรัฐซูริก ตอนที่ 1: ตั้งแต่วัยก่อนอนุบาลถึงประถมศึกษา 
 7. ระบบการศึกษาของรัฐซูริก ตอนที่ 2: ระดับมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย
 8. ขยะมูลฝอยและการรีไซเคิล : เยี่ยมชมโรงงานเผาขยะ ที่ Hagenholz
 9. การศึกษาต่อและการทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 10. การใช้เวลาว่างและการทำงานจิตอาสา : เยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชน
 11. ระบบการประกันสังคมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 12. การบริหารการเงิน
 13. ที่อยู่อาศัย เพื่อนบ้าน และการใช้ชีวิตในชุมชน
 14. สุขภาพและการประกันสุขภาพ
 15. ทัศนศึกษาเมืองเก่าซูริก : รู้จักสตรีที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของซูริก
 16. ประเมินผลและจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

ค่าอบรม

60 ฟรังก์ และจ่ายเพิ่ม 30 ฟรังก์เป็นค่าบริการดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้มีที่พักอยู่ในเขตนครซูริก

20 ฟรังก์ และจ่ายเพิ่ม 10 ฟรังก์เป็นค่าบริการดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้มีที่พักอยู่ในเขตนครซูริก ที่ถือบัตร KulturLegi

320 ฟรังก์ และจ่ายเพิ่ม 90 ฟรังก์เป็นค่าบริการดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตนครซูริก

การสมัครเข้ารับการอบรม

Weitere Informationen