Global Navigation

Welcome Desk

Në Tryezën mikëpritëse (Welcome Desk) mund të merrni informacione dhe këshilla të shkurtra falas dhe pa njoftim paraprak. Ne jemi të specializuar në pyetje nga banorët e ri si p.sh. e drejta e qëndrimit, bashkimi familjar, këshilla për kursin e gjuhës gjermane, punë, etj.

Adresa:
Adminstratën e qytetit (Stadthaus)
Stadthausquai 17
Kati përdhes, dhoma 18
8001 Zürich

Orët e hapjes:
E hënë- e enjte: ora 14 -18 (nuk kërkohet njoftim paraprak)

Disponueshmëria përmes telefonit,e-mail dhe formularit të kontaktit

Ju gjithashtu mud të na drejtoni pyetjet tuaja përmes telefonit (+41 44 412 37 37), e-mail (integrationsfoerderung@zuerich.ch) ose duke përdor formularin e kontaktit të mëposhtme: 

Weitere Informationen

Kontakt