Global Navigation

Macluumaad ku saabsan Iskuulka

Wax su'aala ah makaqabtaa nidaamka Iskuulka? Safiirada iskuuladku waxaye kugu caawinayaan luqado kala duwan. Nasoo Wac ama kaqeyb qadoo fadhiga macluumaadka ee luqaddaada lagu bixinayoo.

Talosiinta taleefanka
Luul Omar

ssd-sb-somali@zuerich.ch
Erreichbarkeit
Donnerstag, 9.00–11.00 Uhr

Nidaamka dugsiga iyo bilowga dugsiga

Nidaamka dugsiga

Ka qeybgalka dugsiga waa qasab oo bilaash ayuu u yahay carruurtoo dhan laga bilaabo da’da afar jirka. Labo sanno kadib oo uu ku jiray dugsiga barbaarinta, waxay u gudbiyeen dugsiga hoose. Waxbarashada qasabka ah waa wadar dhan 11 sanno.

Fasalka 6aad ee dugsiga hoose kadib, ardayda waxay ka qeybgalaan dugsiga sare oo sadex sanno ah. Waxay ku dhameystiraan midaan midkood dugsiga sare ama jimicsiga muddada dheer. Ogolaanshaha dugsiga naxwaha muddada dheer, carruurta waa inay baasaan imtixaanka.

Koorsada fasalka dugsiga sare ee 2aad, dadka dhalinyarada ah waxaa loo diyaariyay mustaqbalkooda xirfada ah. Waxay wax ka bartaan xirfadaha kala duwan oo waxay sidaas darteed u diyaarin karaan nafsadooda sii wadida waxbarashada qasabka ah. Arday badan waxay ka raadiyaan tababarada shaqada shirkada oo ay wehliso taageerada macalimiintooda inta lagu jiro sannadahooda dugsiga. Kuwa sameeyo tababarka shaqada ayaa ka qeybgalo dugsiga xirfada labo maalmood isbuucii oo waxay helaan mushaar yar. Dadka kaloo dhalinyarada ah waxay rabaan inay ka qeybgalaan dugsiga sare oo ay u diyaar garoobaan imtixaanka oo ah ogolaanshaha dugsiga naxwaha muddada dheer ama dugsiga sare gaarka ah. Tan ayaa waxaa la qaadan karaa kadib fasalka 2aad iyo/ama 3aad ee dugsiga sare.

Markii ay dooranayaan shaqadooda, dadka dhalinyarada ah ayaa sidoo kale uga baahan taageero waaladiintooda. Warbixinta ku saabsan waxbarashada xirfada iyo nidaamka tababarka waxaa lagu heli karaa luuqado kala duwan. Caasimada Zurich ayaa ku diyaariso dhacdooyinka waalidka luuqado kala duwan ee mowduuca dooqa shaqada.

Bilowga dugsiga

Haddii aad dhabtii horaan ugu nooleyd Zürich oo canugaaga uu galayo afar sanno jir xiliga 31 Luuliyo, uma baahnid inaad wax sameysid. Waan kula soo xiriireynaa xili hore ka hor bilowga dugsiga barbaarinta.

Haddii aad dhawaan u soo guurtay Zürich oo aad diiwaangelisay ciwaankaaga, waxaad naga heleysaa warbixin dheeraad ah ee ku saabsan qoondeynta dugsiga canugaaga. Haddii aad gelisay ciwaankaaga aalada, waxaad heleysaa maamulka dugsiga ee masuulka ka ah carruurtaada. Qaabkaan sidoo kale iqtiyaarkaaga ayaad ula xiriiri kartaa.

Abaabulka dugsiga

Saacadaha waxbarida

Casharada waxay dhacaan shan subax iyo, waxay ku xirantahay heerka dugsiga, oo labo ama afar galab. Sannadka 1aad ee Dugsiga barbaarinta ma jiraan fasalada galabkii. Qadada, carruurta waxay midkood aadaan guriga ama joogaan dugsiga. Waaladiinta waxay bixiyaan tabarucaada la xiriirto daqliga cuntooyinka iyo daryeelka.

Kormeerida ka baxsan saacadaha dugsiga

Dugsiga ka hor iyo kadib, dugsiyada waxay bixiyaan waxbarid waxbarashada dhaafsan. Waxaa jiro dalacaad waxbaridaan ah. Waxaad ka heli kartaa dulmarka dalabyada kala duwan iyo qarashaadka halkaan. Waaladiinta waxay codsan karaan kabida iyo bixinta qiimaha la dhimay waxay ku xirantahay daqligooda iyo hantiyada. Wixii diiwaangelinta bilowga ee daryeelka carruurta (sidoo kale loo yaqaan daryeelka dugsiga kadib ee nolol maalmeedka), waa inaad buuxisaa foomka. Warbixinta sharaxan ee daryeelka carruurta waxaa laga heli karaa kaliya Jarmalka.

Dugsiyada maalinta buuxdo

Dugsiyada maalinta buuxdo, ardayda laga bilaabo sannadka labaad ee dugsiga barbaarinta waxay joogaan dugsiga maalmaha casharada galabkii. Waxay helaan cunto diiran oo waxaa daryeelo xirfadlayaal. Intaas waxaa dheer waqtiyada qadada, dugsiyada maalinta ayaa sidoo kale bixiyo suurtogalnimada looga diiwaangeliyo canugaaga daryeelka saacadaha dugsiga ka hor ama kadib.

Fasalada

Manhajka

Waxaa ka jiro manhaj qaran Switzerland. Degmada Zurich, manhajka dugsiga hoose ee degmada Zurich ayaa quseeyo. Manhajka wuxuu qeexayaa maadooyinka iyo kartida ee lagu dhiso dugsiga hoose.

Jarmal oo ah sida Luuqada Labaad (DaZ)

Haddii canugaaga uu yahay barte af Jarmal cusub ama u baahanyahay taageero dheeraad ah, isaga ama iyada waxay helayaan casharada DaZ. Casharadaan waa bilaash oo waxay ka dhacaan dugsiga, caadi ahaan inta lagu jiro saacadaah dugsiga qeyb ahaan fasalkaaga gaarka ah. Waxaad ka heli kartaa warbixin badan oo kala duwan websaydka xafiiska dugsiga hoose ee gobolka.

Fasalada luuqada asalka (HSK)

Canugaaga wuxuu balaarin karaa cilmigiisa ama cilmigeeda ee luuqada koowaad ee casharada HSK. Ka qeybqaadashada waa iqtiyaar laakin waa lagu taliyay. Bixinta waxay ka jirtaa in ka badan 25 luuqadood oo waxaa bixiyo machadyo kala duwan. Waxaad ka diiwaangelin kartaa canugaaga onleenka.

Maadada "Diimaha, Dhaqamada, Anshaxa

Casharada "Diimaha, Dhaqanka, Anshaxa" waxay ku qaabeysanyihiin qaab ah in dhammaan ardayda ay ka qeybqaadan karaan, iyada oo aan laga eegin asalkooda iyo ka mid ahaanshaha diinta. Xoriyada dastuurka ee aaminaada iyo dareenka. Maadada "Diimaha, Dhaqamada, Anshaxa" waa qasab.

Fasalada iyo qiimeynta

Dugsiga barbaarinta iyo fasalka dugsiga hoose ee 1aad ma jiraan wax fasalo ah, laakin wareysiga waalidka ee hormarka canuga uu yahay diirada ugu weyn. Fasalada xiggo, ardayda waxay helaan kaarka wargelinta ee Febraayo iyo Luuliyo dhammaadka sannad dugsiyeedka iyo fasalada u dhaxeeyo 1 iyo 6. 1 waa fasalka ugu hooseeyo iyo 6 waa fasalka ugu sareeyo. Fasalka 4 waxaa loo tixgeliyaa mid ku fillan. Warbixinta sharaxan ee qiimeynta oo heerar kala duwan ah waxaa laga heli karaa websaydka xafiiska dugsiga hoose ee degmada.

Taageerada gaarka ah

Ardayda leh kartida gaarka ah ama waxbarashada ku adag iyo xaaladaha dabeecada, waxaa jira adeegyada taageerada kala duwan. Haddii ay muhiim tahay, daaweeyayaasha sida cilmi nafsiyeedka ama daaweynta hadalka ayaa ku taageera ardayda waxbarashadooda dugsiga.

Caafimaadka iyo shaqada bulshada dugsiga

Caafimaadka iyo ka hortaga

Adeegyada caafimaadka dugsiga ee Caasimada Zurich waxay taageertaa hormarka caafimaadka ee dugsiga carruurta iyo adeegyadooda kala duwan ee caafimaadka, maskaxda, ilkaha iyo ka hortagga balwada. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaad la soo xiriiri kartaa adeegyadeena taqasuska.

Caafimaadka ilkaha

Arimaha caafimaadka guud ahaan

Dhibaatooyinka waxbarashada ama dhibaatooyinka dabeecada

Dhibaatooyinka balwada

Wax badan oo ku saabsan mowduucyadaan

Weitere Informationen